Wyniki Real Bridge 2022

Szanowne koleżanki, szanowni koledzy!
Przekazujemy kilka informacji o turniejach brydżowych organizowanych przez stowarzyszenie SSBS.
1. Obowiązkowe jest rejestrowanie par do każdego turnieju na stronie https://brydz.eu/ Przed samą rejestracją wybieramy odpowiednią datę turnieju w kalendarzu. Brak zgłoszenia do turnieju na stronie stowarzyszenia może spowodować brak możliwości uczestniczenia w wybranym turnieju.
2. Organizowanie i prowadzenie turniejów jest bezpłatne, Realizacja turnieju i uzyskanie punktów PKL pociąga za sobą konieczność pokrycia kosztów realizacji lub uzyskania.
3. Osoby aktywnie wspierające stowarzyszenie proszone są o darowizny na działalność stowarzyszenia, umożliwiające zapewnienie ciągłości działalności stowarzyszenia, prowadzenie strony internetowej i szczegółowe informowanie o wynikach rozdań oraz turniejów. Stowarzyszenie przyjmuje darowizny w formie wpłat na konto stowarzyszenia. Darczyńców prosimy, aby kwota darowizny nie była niższa niż 5 zł.
4. Szczegółowe informacje na temat turniejów (np. o możliwości uzyskiwanie punktów PKL przyznawanych przez związek brydżowy) przekazujemy w regulaminach turniejów.
5. Konto do wnoszenia darowizn i opłacania składek stowarzyszenia jest następujące:
Stowarzyszenie Sympatyków Brydża Sportowego
09 1870 1045 2083 1064 0125 0001

Stowarzyszenie Sympatyków Brydża Sportowego organizuje i prowadzi dla zainteresowanych nieodpłatne turnieje brydżowe. Uczestników turniejów informujemy, że przyjmujemy darowizny na działalność stowarzyszenia. Aktywnych uczestników wspierających działalność stowarzyszenia prosimy o ich wnoszenie na rachunek stowarzyszenia.
Osoby, które wnoszą darowizny na działalność stowarzyszenia na rachunek bankowy stowarzyszenia, mają możliwość odliczenia od podatku wniesionych darowizn. Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu.
Potwierdzeniem wniesienia darowizny jest dokument przelewu środków na rachunek stowarzyszenia. W opisie przelewu należy zamieścić tekst, iż przelewana kwota jest darowizną na działalność stowarzyszenia (albo na działalność sportową stowarzyszenia). Składki członkowskie członków stowarzyszenia nie są darowizną.
Osoby, które dokonały przelewu środków w 2021 roku na rzecz stowarzyszenia i zamieściły odpowiedni opis w dokumencie przelewu, dysponują dokumentem na podstawie którego można dokonać odliczenia od podatku wniesionych darowizn w rozliczeniu podatkowym dostarczanym do urzędu Skarbowego w początkach roku 2022.
Zainteresowanych informujemy, że stowarzyszenie ma w statucie określony następujący cel działalności (statut dostępny jest na stronie https://brydz.eu/):
”Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej i sportowej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania, organizowania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjnych, kulturalnych i sportowych, na rzecz członków stowarzyszenia, dzieci, młodzieży, osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej oraz seniorów, w szczególności zainteresowanych brydżem sportowym.”


REGULAMIN TURNIEJÓW KLUBOWYCH PAR BRYDŻA SPORTOWEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ SSBS NA PLATFORMIE INTERNETOWEJ PLATFORMIE REAL BRIDGE (obowiązuje od 17.02.2022)

1) Organizatorem turniejów klubowych brydża sportowego jest Stowarzyszenie Sympatyków Brydża Sportowego.
2) Turnieje rozgrywane są na platformie Real Bridge zgodnie z kalendarzem dostępnym na stronie Turnieje dostępne są dla każdego uczestnika za pośrednictwem linku otrzymywanego na adres mailowy (podany podczas rejestracji do turnieju).
3) Zgłoszenie do turnieju jest obowiązkowe poprzez stronę internetową SSBS https://brydz.eu/rejestracja/
4) Zgłoszone pary powinny zalogować się do turnieju najpóźniej 10 min. przed rozpoczęciem turnieju. Zalogowanie się do turnieju po tym terminie nie gwarantuje wzięcia udziału.
5) Turnieje mają charakter zamknięty.
6) Przyjmujący zgłoszenia do turnieju zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia pary do turnieju bez podania przyczyny.
7) W przypadkach problemów technicznych (np. zerwanie połączenia) o dopuszczeniu zmiennika/zastępcy zawodnika lub pary (oraz o dotychczasowym dorobku %%) decyduje Prowadzący zawody.
8) W trakcie trwania zawodów obowiązuje zakaz stosowania systemów sztucznych i wysoce sztucznych.
9) Zawodnik ma obowiązek alertowania swoich sztucznych/niestandardowych zapowiedzi (zgodnie z Zasadami Alertowania i Polityką Systemową PZBS – dostępne na stronie – https://brydz.eu/przepisy/).
Nie jest wykroczeniem brak zrozumienia konwencji przez partnera, ale czas poświęcony na tłumaczenie zapowiedzi może być przez Prowadzącego zawody uznany za nieautoryzowaną informację zgodnie z przepisem 16C MPB.
10) W miesięcznym cyklu turniejów SSBS będzie prowadzona indywidualna klasyfikacja długofalowa
(z punktami PDF).
11) Punkty w klasyfikacji długofalowej [PDF] naliczane są według następujących zasad:
a) klasyfikacja długofalowa będzie prowadzona indywidualnie dla każdego zawodnika,
b) ostatnie miejsce w turnieju otrzymuje dwa punkty, przedostatnie – cztery punkty, … itd., aż do            pierwszych trzech miejsc.
     > trzecie miejsce otrzymuje o trzy punkty więcej niż czwarte.
     > drugie miejsce otrzymuje o cztery punkty więcej niż trzecie.
     > pierwsze miejsce otrzymuje o cztery punkty więcej niż drugie.
c) klasyfikacja długofalowa dostępna będzie na stronie internetowej organizatora – https://brydz.eu
12) Turnieje na platformie Real Bridge są turniejami klubowymi. Za udział w turniejach przysługiwać będą punkty na zasadach określonych przez PZBS.
13) Wszelkie wątpliwości należy zgłaszać Prowadzącemu zawody natychmiast po ich zaistnieniu.
14) Udział w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.
15) Wszystkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem wynikłe w trakcie trwania zawodów rozstrzyga Prowadzący zawody.