Wyniki w MSS 2022


Szanowne koleżanki, szanowni koledzy!
Przekazujemy kilka informacji o turniejach brydżowych organizowanych przez stowarzyszenie SSBS.
1. Obowiązkowe jest rejestrowanie par do każdego turnieju na stronie https://brydz.eu/ Przed samą rejestracją wybieramy odpowiednią datę turnieju w kalendarzu. Brak zgłoszenia do turnieju na stronie stowarzyszenia może spowodować brak możliwości uczestniczenia w wybranym turnieju.
2. Organizowanie i prowadzenie turniejów jest bezpłatne, Realizacja turnieju i uzyskanie punktów PKL pociąga za sobą konieczność pokrycia kosztów realizacji lub uzyskania.
3. Osoby aktywnie wspierające stowarzyszenie proszone są o darowizny na działalność stowarzyszenia, umożliwiające zapewnienie ciągłości działalności stowarzyszenia, prowadzenie strony internetowej i szczegółowe informowanie o wynikach rozdań oraz turniejów. Stowarzyszenie przyjmuje darowizny w formie wpłat na konto stowarzyszenia. Darczyńców prosimy, aby kwota darowizny nie była niższa niż 5 zł.
4. Szczegółowe informacje na temat turniejów (np. o możliwości uzyskiwanie punktów PKL przyznawanych przez związek brydżowy) przekazujemy w regulaminach turniejów.
5. Konto do wnoszenia darowizn i opłacania składek stowarzyszenia jest następujące:
Stowarzyszenie Sympatyków Brydża Sportowego
09 1870 1045 2083 1064 0125 0001


REGULAMIN TURNIEJÓW PAR BRYDŻA PORÓWNAWCZEGO ORGANIZOWANYCH
PRZEZ STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW BRYDŻA SPORTOWEGO (SSBS)
W MIEJSCU SPOTKAŃ SENIORÓW (MSS) przy ul. Pełczyńskiego 30 C
(obowiązuje od 2 marca 2022)

1) Organizatorem turniejów brydża porównawczego jest Stowarzyszenie Sympatyków Brydża Sportowego i Miejsce Spotkań Seniorów.
2) Turnieje rozgrywane będą w MSS w Warszawie przy ul. Pełczyńskiego 30 C .
3) Zgłoszenie do turnieju jest obowiązkowe, poprzez formularz na stronie internetowej SSBS https://brydz.eu/events/
Organizator zastrzega sobie prawo do niezakwalifikowania pary do turnieju bez podania przyczyn.
4) Turnieje mają rangę turniejów klubowych i mają charakter zamknięty.
5) W turniejach organizowanych przez SSBS obowiązują:
a) Międzynarodowe Prawo Brydżowe 2017,
b) Regulamin Zawodów PZBS,
c) Polityka Systemowa PZBS,
d) Zasady alertowania PZBS,
e) Regulamin Klasyfikacyjny PZBS,
f) niniejszy regulamin.
6) W turniejach obowiązuje zakaz stosowania systemów sztucznych i wysoce 
7) Prowadzącym zawody będzie osoba upoważniona przez SSBS.
8) Wszelkie wątpliwości należy zgłaszać Prowadzącemu zawody natychmiast po ich zaistnieniu pod rygorem nieuwzględnienia reklamacji.
9) Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne ze zgodą na postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie oraz na publikację danych osobowych i wizerunku.
10) Wszystkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem, wynikłe w trakcie trwania turnieju, rozstrzyga Prowadzący zawody.